ماچا چه عوارضي دارد؟

ماچا مانند همه چاي هاي سبز فاقد هرگونه عوارضي است. جز اينكه در افرادي كه دچار مشكل قند خون هستند ميتواند كمي افت قند خون ايجاد كند كه در اين حالت نيز با صرف قند يا شكر ميتوان با اين مشكل مقابله كرد.